Skip to main content

Sevak Khanagyan

Sevak Khanagyan will represent Armenia in the 2018 Eurovision Song Contest with the song 'Qami'.

? Download or stream this song via your favourite platform.

Singer-songwriter Sevak Khanagyan was born in Metsavan, Armenia, in 1987. He first started writing music when he was just seven years old, when he also entered music school. Sevak graduated from the Kursk Cultural College and later received a higher education at the Moscow State Classical Academy. During his studies he played in various bands.

In 2015, Sevak participated in two major television competitions: Glavnaya Stsena and The Voice of Armenia. However, it was his victory in the Ukrainian edition of The X Factor that earned him the recognition of his fans. During the first round of the competition he also gained the admiration of the jury, while performing his original song Don’t Be Quiet. After winning The X Factor, Sevak commenced on a solo concert tour through Russia, Ukraine and Armenia. 

Since 2017, Sevak released several major hits, including When We Are Together, Don’t Be Quiet and My Oxygen. In 2017 he became one of the coaches on the Armenian version of The Voice.

On the 25th of February, 2018, Sevak won the Armenian national selection of Eurovision Song Contest, Depi Evratesil, with his song Qami, leading both the international jury vote and the televote.

Music video

Live performance

Lyrics of Qami

Քամի

Խուլ ու համր են քամիները,
Երբ հոգու խորքում անդունդ է,
Իմ ընկերը մենությունն է դառնում։

«Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը»,-
Նա տալիս է պարզ այդ հարցը
Ամպերին, որ քո կերպարն են առնում։

Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը,
Որ բացել է քո այդ սերը՝
Գոյությունս փակելով իրենում։

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
Քամի

Ես փակում եմ իմ աչքերը,
Ու թվում է, թե տեսնում եմ
Այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում։

Ստախոս էին աստղերը,
Որ ասում էին, թե անպարտ է
Սերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում։

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ

Քամի
(Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,
Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
Քամի
(Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,
Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
Քամի
(Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,
Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
Քամի
(Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,
Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
Wind:

The winds are silent, the winds are deaf,
When the soul is filled with emptiness
Loneliness becomes my friend.

What’s the cost of your love?
It asks this simple question
To the skies that take your shape.

What’s the cost of a madman’s wounds
Your love has opened,
Imprisoning my existence within.

Qami, qami,
Where have you taken my warm memories?
Qami, qami,
Give me your wings, and I will follow,
Qami…

I’m closing my eyes,
And it seems I can see
The way that leads to you.

The stars were lying
Saying love is invincible,
When the soul is in search of light.

Qami, qami,
Where have you taken my warm memories?
Qami, qami,
Give me your wings, and I will follow,
Qami…

Qami!
(Give me your wings, give me your wings and i will follow)
Qami!
(Give me your wings, give me your wings and i will follow)
Qami!
(Give me your wings, give me your wings and i will follow)
Qami!
(Give me your wings, give me your wings and i will follow)