Dare to Dream

14, 16 & 18 May 2019

ESC2018

Sevak Khanagyan

Qami

Sevak Khanagyan will represent Armenia in the 2018 Eurovision Song Contest with the song 'Qami'.

Preview video

? Download or stream this song via your favourite platform.
Singer-songwriter Sevak Khanagyan was born in Metsavan, Armenia, in 1987. He first started writing music when he was just seven years old, when he also entered music school. Sevak graduated from the Kursk Cultural College and later received a higher education at the Moscow State Classical Academy. During his studies he played in various bands.
In 2015, Sevak participated in two major television competitions: Glavnaya Stsena and The Voice of Armenia. However, it was his victory in the Ukrainian edition of The X Factor that earned him the recognition of his fans. During the first round of the competition he also gained the admiration of the jury, while performing his original song Don’t Be Quiet. After winning The X Factor, Sevak commenced on a solo concert tour through Russia, Ukraine and Armenia.
Since 2017, Sevak released several major hits, including When We Are Together, Don’t Be Quiet and My Oxygen. In 2017 he became one of the coaches on the Armenian version of The Voice.
On the 25th of February, 2018, Sevak won the Armenian national selection of Eurovision Song Contest, Depi Evratesil, with his song Qami, leading both the international jury vote and the televote.

The entry

Title
Qami
Performed by
Sevak Khanagyan
Written by
Anna Danielyan, Victoria Maloyan
Composed by
Sevak Khanagyan
Broadcaster
ARMTV

Lyrics of Qami

Armenian (Original)

Քամի
Խուլ ու համր են քամիները,Երբ հոգու խորքում անդունդ է,Իմ ընկերը մենությունն է դառնում։
«Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը»,-Նա տալիս է պարզ այդ հարցըԱմպերին, որ քո կերպարն են առնում։
Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը,Որ բացել է քո այդ սերը՝Գոյությունս փակելով իրենում։
Քամի, քամիԱյդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,Քամի, քամիԴու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզՔամի
Ես փակում եմ իմ աչքերը,Ու թվում է, թե տեսնում եմԱյն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում։
Ստախոս էին աստղերը,Որ ասում էին, թե անպարտ էՍերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում։
Քամի, քամիԱյդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,Քամի, քամիԴու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

English

Wind:
The winds are silent, the winds are deaf,When the soul is filled with emptinessLoneliness becomes my friend.
What’s the cost of your love?It asks this simple questionTo the skies that take your shape.
What’s the cost of a madman’s woundsYour love has opened,Imprisoning my existence within.
Qami, qami,Where have you taken my warm memories?Qami, qami,Give me your wings, and I will follow,Qami…
I’m closing my eyes,And it seems I can seeThe way that leads to you.
The stars were lyingSaying love is invincible,When the soul is in search of light.
Qami, qami,Where have you taken my warm memories?Qami, qami,Give me your wings, and I will follow,Qami…
Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)

The entry

Title
Qami
Performed by
Sevak Khanagyan
Written by
Anna Danielyan, Victoria Maloyan
Composed by
Sevak Khanagyan
Broadcaster
ARMTV

Artist accounts

Sevak Khanagyan will represent Armenia in the 2018 Eurovision Song Contest with the song 'Qami'.

Preview video

? Download or stream this song via your favourite platform.
Singer-songwriter Sevak Khanagyan was born in Metsavan, Armenia, in 1987. He first started writing music when he was just seven years old, when he also entered music school. Sevak graduated from the Kursk Cultural College and later received a higher education at the Moscow State Classical Academy. During his studies he played in various bands.
In 2015, Sevak participated in two major television competitions: Glavnaya Stsena and The Voice of Armenia. However, it was his victory in the Ukrainian edition of The X Factor that earned him the recognition of his fans. During the first round of the competition he also gained the admiration of the jury, while performing his original song Don’t Be Quiet. After winning The X Factor, Sevak commenced on a solo concert tour through Russia, Ukraine and Armenia.
Since 2017, Sevak released several major hits, including When We Are Together, Don’t Be Quiet and My Oxygen. In 2017 he became one of the coaches on the Armenian version of The Voice.
On the 25th of February, 2018, Sevak won the Armenian national selection of Eurovision Song Contest, Depi Evratesil, with his song Qami, leading both the international jury vote and the televote.

Lyrics of Qami

Armenian (Original)

Քամի
Խուլ ու համր են քամիները,Երբ հոգու խորքում անդունդ է,Իմ ընկերը մենությունն է դառնում։
«Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը»,-Նա տալիս է պարզ այդ հարցըԱմպերին, որ քո կերպարն են առնում։
Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը,Որ բացել է քո այդ սերը՝Գոյությունս փակելով իրենում։
Քամի, քամիԱյդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,Քամի, քամիԴու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզՔամի
Ես փակում եմ իմ աչքերը,Ու թվում է, թե տեսնում եմԱյն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում։
Ստախոս էին աստղերը,Որ ասում էին, թե անպարտ էՍերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում։
Քամի, քամիԱյդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,Քամի, քամիԴու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

English

Wind:
The winds are silent, the winds are deaf,When the soul is filled with emptinessLoneliness becomes my friend.
What’s the cost of your love?It asks this simple questionTo the skies that take your shape.
What’s the cost of a madman’s woundsYour love has opened,Imprisoning my existence within.
Qami, qami,Where have you taken my warm memories?Qami, qami,Give me your wings, and I will follow,Qami…
I’m closing my eyes,And it seems I can seeThe way that leads to you.
The stars were lyingSaying love is invincible,When the soul is in search of light.
Qami, qami,Where have you taken my warm memories?Qami, qami,Give me your wings, and I will follow,Qami…
Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)

The entry

Title
Qami
Performed by
Sevak Khanagyan
Written by
Anna Danielyan, Victoria Maloyan
Composed by
Sevak Khanagyan
Broadcaster
ARMTV

Artist accounts

Sevak Khanagyan will represent Armenia in the 2018 Eurovision Song Contest with the song 'Qami'.

Preview video

? Download or stream this song via your favourite platform.
Singer-songwriter Sevak Khanagyan was born in Metsavan, Armenia, in 1987. He first started writing music when he was just seven years old, when he also entered music school. Sevak graduated from the Kursk Cultural College and later received a higher education at the Moscow State Classical Academy. During his studies he played in various bands.
In 2015, Sevak participated in two major television competitions: Glavnaya Stsena and The Voice of Armenia. However, it was his victory in the Ukrainian edition of The X Factor that earned him the recognition of his fans. During the first round of the competition he also gained the admiration of the jury, while performing his original song Don’t Be Quiet. After winning The X Factor, Sevak commenced on a solo concert tour through Russia, Ukraine and Armenia.
Since 2017, Sevak released several major hits, including When We Are Together, Don’t Be Quiet and My Oxygen. In 2017 he became one of the coaches on the Armenian version of The Voice.
On the 25th of February, 2018, Sevak won the Armenian national selection of Eurovision Song Contest, Depi Evratesil, with his song Qami, leading both the international jury vote and the televote.

Lyrics of Qami

Armenian (Original)

Քամի
Խուլ ու համր են քամիները,Երբ հոգու խորքում անդունդ է,Իմ ընկերը մենությունն է դառնում։
«Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը»,-Նա տալիս է պարզ այդ հարցըԱմպերին, որ քո կերպարն են առնում։
Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը,Որ բացել է քո այդ սերը՝Գոյությունս փակելով իրենում։
Քամի, քամիԱյդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,Քամի, քամիԴու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզՔամի
Ես փակում եմ իմ աչքերը,Ու թվում է, թե տեսնում եմԱյն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում։
Ստախոս էին աստղերը,Որ ասում էին, թե անպարտ էՍերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում։
Քամի, քամիԱյդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,Քամի, քամիԴու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

English

Wind:
The winds are silent, the winds are deaf,When the soul is filled with emptinessLoneliness becomes my friend.
What’s the cost of your love?It asks this simple questionTo the skies that take your shape.
What’s the cost of a madman’s woundsYour love has opened,Imprisoning my existence within.
Qami, qami,Where have you taken my warm memories?Qami, qami,Give me your wings, and I will follow,Qami…
I’m closing my eyes,And it seems I can seeThe way that leads to you.
The stars were lyingSaying love is invincible,When the soul is in search of light.
Qami, qami,Where have you taken my warm memories?Qami, qami,Give me your wings, and I will follow,Qami…
Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)Qami!(Give me your wings, give me your wings and i will follow)