Skip to main content

LADANIVA

LADANIVA is made up of Armenian vocalist Jaklin Baghdasaryan and French multi-instrumentalist Louis Thomas.

From traditional Balkan melodies to the rhythms of maloya, jazz and reggae, the duo's songs have been said to transcend borders, blending traditional Armenian tunes with inspirations drawn from their extensive travels across Latin America, Africa and Réunion Island. 

Founded in 2019, Ladaniva initially gained viral acclaim with their hit song Vay Aman (2020), which showcased their fresh style and innovative approach to world music. 

The group released their eponymous debut album under the French label PIAS in 2023.

Music video

Lyrics of Jako

Ինձ ասում են.
Ժակո՛, քեզ խելոք պահի՛,
Շատ մի՛ խոսա,
Շատ սուս էլ մի՛ նստի,
Հագի՛, բացի՛, փակի՛,
Աղջկա պես քեզ պահի՛»:
Ես աղջիկ եմ ազատ,
Ես կպարեմ, դու էլ նայի՛:

Լա Լա Լա

Արի՛, արի՛, արի՛ դու ինձ միացի՛,
Մեկ ա, մեկ ա, մեկ ա՝ ով ինչ կասի,
Էլի, էլի, էլի ժամին չենք նայի,
Հելի՛, հելի՛, հելի՛ բոյիդ մատաղ,
Վե՛ր կաց, պարի՛:

Լա Լա Լա
They tell me:
“Jako, be humble!”
“Don't talk too much!”
“Don't stay too quiet!”
“Wear this, open this, close that,”
“Behave like a girl!’
But I am a free girl, so I will dance and you will watch!

La La La

Come, come, come and join me!
No matter what they say,
We will forget about the time again,
Come on, come on, come on my dear, get up and dance!

La La La