Skip to content

Karolina

Mojot Svet

Grand Final
Finished 14th
Semi-Final
Finished 9th
Song
Mojot Svet
Lyrics
Grigor Koprov, Ognene Nedelkovski, Vladimir dojcinovski
Music
Grigor Koprov, Ognene Nedelkovski, Vladimir dojcinovski
Socials
Broadcaster
Makedonska Radio Televizija

Lyrics of Mojot Svet

The official lyrics of Mojot Svet are not (yet) available.