Country
🇲🇰 North Macedonia
Song
Mojot Svet
Written by
Grigor Koprov, Ognene Nedelkovski, Vladimir dojcinovski
Composed by
Grigor Koprov, Ognene Nedelkovski, Vladimir dojcinovski
On the internet
Broadcaster
Makedonska Radio Televizija

Lyrics of Mojot Svet

The official lyrics of Mojot Svet are not (yet) available.

Updates about Karolina

There are no stories about Karolina yet.