Skip to content
Georgia's Eurovision 2020 representative Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 representative Tornike Kipiani — GPB
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 representative Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Photo galleries

Tornike Kipiani (Georgia 2020)

9 photos
Press photos of Georgia's Eurovision 2020 representative Tornike Kipiani, as provided by Georgian public broadcaster GPB.
Georgia's Eurovision 2020 representative Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 representative Tornike Kipiani — GPB
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani — Temo Kvirkvelia
Georgia's Eurovision 2020 representative Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani
Georgia's Eurovision 2020 participant Tornike Kipiani

Comments 💬