Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021) — Nick Wilson
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021) — She Is Aphrodite
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Photo galleries

Montaigne (Australia 2021)

8 photos

Montaigne will represent Australia at the Eurovision Song Contest 2021

Montaigne (Australia 2021) — Nick Wilson
Montaigne (Australia 2021) — She Is Aphrodite
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021) — Jess Gleeson
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)
Montaigne (Australia 2021)

Comments 💬