Skip to content
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
César Sampson won the jury vote in 2018
César Sampson won the jury vote in 2018 — EBU / Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
César Sampson won the jury vote in 2018
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Photo galleries

Austria's Cesár Sampson gives his all on stage in Lisbon

27 photos
Cesár Sampson took the stage of the Altice Arena in Lisbon for the second round of rehearsals for the Austrian entry 'Nobody But You'.
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
César Sampson won the jury vote in 2018
César Sampson won the jury vote in 2018 — EBU / Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria rehearsal — Andres Putting
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal — Thomas Hanses
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
César Sampson won the jury vote in 2018
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal
Austria second rehearsal

Comments 💬