Skip to content

🇬🇪
Who voted for Georgia

Points received
12 🇱🇹 Lithuania
10 🇹🇷 Türkiye
🇬🇷 Greece
8 🇦🇲 Armenia
🇦🇿 Azerbaijan
🇲🇹 Malta
5 🇵🇱 Poland
🇷🇺 Russia
4 🇷🇸 Serbia
2 🇸🇲 San Marino
1 🇭🇺 Hungary
🇫🇮 Finland
74 points received

🇬🇪
How  Georgia  voted

Points given
12 🇦🇿 Azerbaijan
10 🇱🇹 Lithuania
8 🇦🇲 Armenia
7 🇬🇷 Greece
6 🇲🇹 Malta
5 🇷🇺 Russia
4 🇵🇱 Poland
3 🇹🇷 Türkiye
2 🇵🇹 Portugal
1 🇸🇲 San Marino